10th marathi-science i & ii

9TH MARATHI SCIENCE I & II

    Delivery time:5-7 Days
BUY NOW"> BUY NOW
  • Description

9 Ìããè ½ãÀãŸãè  - ãäÌã—ãã¶ã

      1.     ³Ì¾ããÞãñ ÔÌã¹ã

2.     ã¥ãîÞããè ÔãâÀÞã¶ãã

3.     ã¥ãîÞãñ ÌãÔ¦ãì½ãã¶ã

4.     ½ãî˳̾ããâÞãñ ããÌã¦ããê ÌãØããê‡ãŠÀ¥ã

5.     ûØã¦ããè

6.     ûØã¦ããèãäÌãÓã¾ã‡ãŠ Ôããä½ã‡ãŠÀ¥ãñ

7.     ºãË

8.     ºãËãÞãñ ÌãØããê‡ãŠÀ¥ã

9.     ‡ãŠã¾ãà ãããä¥ã …•ããÃ

10.  ªãñ˶ãñ ãããä¥ã ¦ãÀâØã

11.  „Ó¥ã¦ãã

12.  ¹ãƇãŠãÎã

13.  ¦ãâ¨ã—ãã¶ã ãããä¥ã ½ãã¶ãÌããè •ããèÌã¶ã

9 Ìããè ½ãÀãŸãè  - ãäÌã—ãã¶ã

1.     Ìã¶ãÔ¹ã¦ããéÞãñ ÌãØããê‡ãŠÀ¥ã

2.     Ôãâ¾ãìØããâÞããè ãä¶ããä½ãæããè

3.     Ôã•ããèÌãã¦ããèË ÔãâÜ㛶ã

4.     Ôã•ããèÌããâÞãñ ÌãØããê‡ãŠÀ¥ã

5.     ÀãÔãã¾ã¶ããè‡ãŠ ããä¼ããä‰ãŠ¾ããâÞãñ ¹ãƇãŠãÀ

6.     ÀãÔãã¾ããä¶ã‡ãŠ ããä¼ããä‰ãŠ¾ãã

7.     ¹ãÆ㥾ããâÞãñ ÌãØããê‡ãŠÀ¥ã

8.     ½ãã¶ãÌããè ÎãÀãèÀ

9.     ‡ãŠãºãöããè  Ôãâ¾ãìØããâÞãñ ÌãØããê‡ãŠÀ¥ã

10.  •ããèÌã¶ã¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã