10th marathi-geography

9TH MARATHI - GEOGRAPHY

    Delivery time:5-7 Days
BUY NOW"> BUY NOW
  • Description

9 Ìããè ½ãÀãŸãè  - ¼ãìØããñË

1.     Ô©ãã¶ã Ìã ãäÌãÔ¦ããÀ

2.     ÖÌã½ãã¶ã

3.     àãñ¨ã ã¼¾ããÔã

4.     ½ãÖãÔããØãÀ Ìã ÔãÀãñÌãÀñ

5.     ½ãðªã

6.     ¶ãªãè ¹ãÆ¥ããËãè

7.     ¶ãõÔããäØãÇ㊠Ìã¶ãÔ¹ã¦ããè Ìã Ì㶾㠹ãÆã¥ããè

8.     ¶ã‡ãŠãÎããÞããè ãâØãñ

9.     ¹ãÆã‡ãðŠ¦ããè‡ãŠ ãäÌã¼ããØã