3 marathi - english

3RD MARATHI - ENGLISH

    Delivery time:5-7 Days
BUY NOW"> BUY NOW
  • Description

3 Àãè ƒâØãÆ•ããè - ¾ãì¶ããè› 1

1.    4

2.    5

3.    listen and act

4.    listen and repeat 1

5.    listen and repeat 2

6.    listen and repeat

7.    sing and act

3 Àãè ƒâØãÆ•ããè - ¾ãì¶ããè› 2

1.    listen and act

2.    listen and act1

3.    listen and enact

4.    listen and enact1

5.    listen sing and act

6.    listen sing and act1

7.    look listen and read aloud

8.    look listen and repeat

9.    read aloud

3 Àãè ƒâØãÆ•ããè - ¾ãì¶ããè› 3

1.    1

2.    3

3.    7

4.    listen and enact

5.    look and say

6.    look and say1

7.    look and say2

8.    look and say3

9.    look and say4

10. look at the pictures

3 Àãè ƒâØãÆ•ããè - ¾ãì¶ããè› 4

1.    8

2.    identify these faces

3.    listen and act 1

4.    listen and act

5.    listen and answer

6.    look at the pictures and read aloud

7.    look at the pictures and read aloud1

8.    look at the pictures read the words aloud

9.    look at the pictures

10. read aloud

3 Àãè ƒâØãÆ•ããè - ¾ãì¶ããè› 5

1.    listen and act

2.    listen and act1

3.    listen and enact

4.    listen and enact1

5.    listen and repeat

6.    listen sing and act

7.    listen sing and act1

8.    read aloud 1

9.    read aloud

10. seven days of the week

3 Àãè ƒâØãÆ•ããè - ¾ãì¶ããè› 6

1.    2

2.    3

3.    5

4.    listen and act

5.    listen and read

6.    listen repeat and act

7.    playing with a matchbox

3 Àãè ƒâØãÆ•ããè - ¾ãì¶ããè› 7

1.    8

2.    listen and repeat 1

3.    listen and repeat 2

4.    listen and repeat

5.    listen read and say

6.    whats the time

3 Àãè ƒâØãÆ•ããè - ¾ãì¶ããè› 8

1.    3

2.    listen and answer

3.    listen and repeat

4.    listen and repeat1

5.    listen and repeat2

6.    listen erpeat and act

7.    mime time

8.    read aloud