4 marathi - science

4TH MARATHI - SCIENCE

    Delivery time:5-7 Days
BUY NOW"> BUY NOW
  • Description

4 ©ããè ½ãÀãŸãè ãäÌã—ãã¶ã

1.    ‚ã¸ã

2.    ‚ããÀãñؾ㠂ãããä¥ã ÔÌãÞœ¦ãã

3.    ÖÌãã½ãã¶ãã¦ããèË ºãªË

4.    ½ãã¶ãÌããè ÎãÀãèÀ : Öã¡ñ, Ôããâ£ãñ ‚ãããä¥ã Ô¶ãã¾ãî

5.    ½ãã¢ãñ ÎãÀãèÀ

6.    ¹ãªã©ããÃÞãñ Øãì¥ã£ã½ãÃ

7.    ¹ãã¥ããè

8.    Ôããä•ãÌã ãä¶ããä•ãÃÌã