5 marathi- science

5TH MARATHI - SCIENCE

    Delivery time:5-7 Days
BUY NOW"> BUY NOW
  • Description

5 Ìããè ½ãÀãŸãè  - ãäÌã—ãã¶ã 1

1.     1111

2.     ããÖãÀ

3.     ã¸ã¹ãÞã¶ã

4.     ºãªËãâÞãñ ¹ãƇãŠãÀ

5.     ¼ããõãä¦ã‡ãŠ ºãªË

6.  ‡ãŠãºãöã

7.  •ããä½ã¶ããèÞããè £ãî¹ã

8.  ½ãã¶ãÌããè ÎãÀãèÀ ‡ãŠãÖãè ããâ¦ãÀƒâãä³¾ãñ

9.  ¶ãõÔããäØãÇ㊠Ôãã£ã¶ãÔãâ¹ã¦¦ããè

10.  ¹ãªã©ããÄÞãñ ‡ãŠãÖãè Øãì¥ã£ã½ãÃ

11.  ¹ãªã©ããÄÞãñ ‡ãŠ¥ãÔÌã¹ã

12.  ¹ãÆ©ã½ããñ¹ãÞããÀ

13.  ÀãÔãã¾ããä¶ã‡ãŠ ºãªË

14.  ÀãñØã•ãâ¦ãî ãããä¥ã ÀãñØã¹ãÆÔããÀ

15.  ÀãñØã¹ãÆãä¦ãºãâ£ã