6 marathi- grammar

5TH MARATHI - GRAMMAR

    Delivery time:5-7 Days
BUY NOW"> BUY NOW
  • Description

5 Ìããè ½ãÀãŸãè  - ½ãÀãŸãè 1

1.     ã̾ã¾ããâÞããè ããñߌã

2.     ‡ãŠãß, ¹ãî¥ãÇãŠãß, ã¹ãî¥ãÇãŠãß

3.     ‡ãŠ¦ããÃ, ‡ãŠ½ãÃ, ãä‰ãŠ¾ãã¹ãª

4.     ãä‰ãŠ¾ãã¹ãªñ

5.     ãä‰ãŠ¾ãããäÌãÎãñÓã¥ãñ

6.     ¶ãã½ããÞãñ ¹ãƇãŠãÀ

7.     ÔãÌãöãã½ããâÞãñ ¹ãƇãŠãÀ

8.     Îãì®ËñŒã¶ããÞãñ ãä¶ã¾ã½ã

9.     ãäÌãÀã½ããäÞã¶ÖãâÞããè ããñߌã

10.  ãäÌãÀã½ããäÞã¶ÖãâÞãñ ¹ãƇãŠãÀ