6 marathi- geo

6TH MARATHI - GEOGRAPHY

    Delivery time:5-7 Days
BUY NOW"> BUY NOW
  • Description

6 Ìããè ½ãÀãŸãè  - ¼ãìØããñË 1

1.    ããäÎã¾ãã Ôãã£ã¶ãÔãâ¹ã¦¦ããè

      2.     ããäÎã¾ãã ¹ãÆã‡ãðŠãä¦ã‡ãŠ

      3.     ÖÌãñÞãñ ¦ãã¹ã½ãã¶ã

      4.  ƒÔ¨ãã†Ë

      5.  û•ãØããÞããè ¦ããò¡ããñߌã

      6.  •ã¹ãã¶ã

      7.  •ããèÌããÌãÀ¥ã

      8.  ½ãËñãäÎã¾ãã

9.  ¶ãõÔããäØãÇ㊠¹ãƪñÎã

     

     10.  ¶ã‡ãŠãÎãã ¹ãƽãã¥ã ãããä¥ã àãñ¨ã¼ãñ›

      11.  ¹ã•ãö¾ã

      12.  ¹ãð©ÌããèÞ¾ãã Øã¦ããè Ìã ¦¾ããÞãñ ¹ããäÀ¥ãã½ã

      13.  ¨ãɦãî ãä¶ããä½ãæããè

      14.  Ôããõªãè ãÀñºããè¾ãã

15.  ÑããèËâ‡ãŠã

16.  Ô©ãããä¶ã‡ãŠ Ìãñß ãããä¥ã ããâ¦ãÀÀãÓ›Èãè¾ã ÌãÓãÃ

      17.  Ôãî¾ãýããËã

      18.  ÌããÀñ

19.  Ìãã¾ãìªãºã