6 marathi- science

6TH MARATHI - SCIENCE

    Delivery time:5-7 Days
BUY NOW"> BUY NOW
  • Description

6 Ìããè ½ãÀãŸãè  - ãäÌã—ãã¶ã 1

1.     ãã¹ãËñ ¹ã¾ããÃÌãÀ¥ã

      2.     ãã¹ãËãè ¹ãð©Ìããè ãããä¥ã ãä¦ãÞããè ÌãõãäÎãÓŸ¿ãñ

      3.     ºãË

      4.  ûØã¦ããè ãããä¥ã Øã¦ããèÞãñ ¹ãƇãŠãÀ

       5.  ƒâãä³¾ã ÔãâÔ©ãã

 6.  û‡ãŠã¾ãà ãããä¥ã …•ããÃ

 

 7.  ½ãã¹ã¶ã

     

       8.  ½ãã¹ã¶ããÞãã ãâªã•ã

       9.  ¹ãªã©ãà ÌãñØãßñ ‡ãŠÀ¥¾ããÞ¾ã㠹㮦ããè

      10.  Ôãã£ããè ¾ãâ¨ãñ

      11.  Ôã•ããèÌããâÞãñ ÌãØããê‡ãŠÀ¥ã

      12.  Ôã•ããèÌããâÞããè Ëàã¥ãñ

      13.  Ôãã½ãã•ããè‡ãŠ ¹ã¾ããÃÌãÀ¥ã

      14.  Ìã¶ãÔ¹ã¦ããéÞãñ ãÌã¾ãÌã ãããä¥ã ÀÞã¶ãã