7 marathi- geo

7TH MARATHI - GEOGRAPHY

    Delivery time:5-7 Days
BUY NOW"> BUY NOW
  • Description

7 Ìããè ½ãÀãŸãè  - ¼ãìØããñË 1

1.     ãã¹ãÆŠãè‡ãŠã Œãâ¡ãÞããè ããñߌã

2.     ã½ãñÀãè‡ãñŠÞããè Ôãâ¾ãì‡ã‹¦ã Ô©ãã¶ãñ

3.     ºãÆã¢ããèË

4.     ªãäàã¥ã ãã¹ãÆŠãè‡ãŠã

5.     ªãäàã¥ã ã½ãñãäÀ‡ãŠã Œãâ¡ãÞããè ããñߌã

6.     ƒãä•ã¹¦ã

7.     •ãËãÌãÀ¥ã

8.  àãñ¨ã¼ãñ›

9.  Êããñ‡ãŠÔã⌾ãã

10.  ½ãÖãÔããØãÀ ÔããØãÀ•ãËãÞ¾ãã ÖãËÞããËãè

11.  ½ãã¶ãÌããè ̾ãÌãÔãã¾ã

12.  ¶ã‡ãŠãÎãã

13.  Ôãî¾ãÃ, ¹ãð©Ìããè ãããä¥ã Þãâ³

14.  ›ãâ¢ãã¶ããè¾ãã

15.  „¦¦ãÀ ã½ãñãäÀ‡ãŠã Œãâ¡

16.  ãäÌãÎÌã