8 marathi- sanskrit

8TH MARATHI SANSKRIT

    Delivery time:5-7 Days
BUY NOW"> BUY NOW
  • Description

8 Ìããè ½ãÀãŸãè  - ÔãâÔ‡ãðŠ¦ã

1.     1

2.     2

3.     ããªÎãà ØãÆã½ã

4.     ¡ãù. ãºªìË ‡ãŠËã½ã ½ãÖãñª¾ã

5.     †‡ãŠ Ìãªâ¦ããè ãäØãÀÌã¶ãÌãã¥ããè

7.     ‡ãŠã̾ãÎããÔ¨ããäÌã¶ããñª

8.  Àñ ½ã¾ãì•ã ¶ãð¦¾ãÔããè ÀÖ½ã¶ããè¾ãã

9.  Ôããõªã½ã¶ããè

10.  ÎãÀãèÀÔá¾ã ½ãìËã¾ã½ã

11.  ãäÎãºããèÀԾ㠹ãÆãÀâ¼ã

12.  Ô‡ã⊪Øã¥ãñξããñ

13.  Ôãì¼ãããäÓã¦ã½ããËã