8 marathi- science

8TH MARATHI - SCIENCE

    Delivery time:5-7 Days
BUY NOW"> BUY NOW
  • Description

8 Ìããè ½ãÀãŸãè  - ãäÌã—ãã¶ã

1.     ãã½Ëñ, ãã½ËãÀãè ãããä¥ã àããÀ

2.     ã¶ãìÞããè ÔãâÀÞã¶ãã

3.     ºãË ãããä¥ã ªãºã

4.     Þãìâºã‡ãŠ¦Ìã

      5.  £ãã¦ãî ã£ãã¦ãî

6.  ÖÌãã

      7.  •ãõãäÌã‡ãŠ ãäÌããäÌã£ã¦ãã

8.  ‡ãŠãºãöã ãããä¥ã ‡ãŠãºãöãÞããè Ôãâ¾ãìØãñ

9.  ½ãã¶ãÌã ãããä¥ã ƒ¦ãÀ Ôã•ããèÌã

10.  ½ãðªã

      11.  ¹ãªã©ããÄÞããè Øãì¥ãÌãõãäÎãÓ›¿ãñ

      12.  ¹ãÎãìÔãâØããñ¹ã¶ã

13.  ¹ãñÎããèÀÞã¶ãã Ìã Ôãìà½ã•ããèÌã

      14.  ¹ãƇãŠãÎã

15.  ¹ãƇãŠãÎããÞãñ ¹ããäÀÌã¦ãöã

16.  ÀãÔãã¾ããä¶ã‡ãŠ ããä¼ããä‰ãŠ¾ãã ãããä¥ã ¦¾ããÞãñ ¹ãƇãŠãÀ

17.  ÀãñØã

      18.  Îãñ¦ããè

      19.  Ôãîà½ã•ããèÌã

20.  ¦ããÀñ ãããä¥ã ãã¹ãËãè Ôãî¾ãýããËã

21.  …•ãóÞãñ Ô¨ããñ¦ã

      22.  Ìãã¦ããÌãÀ¥ããè¾ã ªãºã

23.  ãäÌã²ãì¦ã£ããÀã